Przygotowanie przetargów _na zakup energii_

Przygotowanie przetargów na zakup energii

Przygotowanie przetargów na zakup energii

Instytucje publiczne zobligowane są do zakupu energii elektrycznej czynnej w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawowe akty regulujące procedurę zakupu energii to:

 • Ustawa Prawo Energetyczne – określa swobodę wyboru dostawcy energii wg zasady TPA. Ustawa określa również odpowiedzialność Operatora Systemu Dystrybucji (ciągłość i jakość dostaw – nie istnieje ryzyko przerwania dostaw z powodu problemów z dostawcą TPA, gdyż zawsze przysługuje tzw. „sprzedawca z urzędu”, stawki dystrybucyjne – zatwierdzane przez URE i takie same dla wszystkich).
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – określa, że obowiązek przetargowy dotyczy sytuacji, kiedy wartość przedmiotu zamówienia przekracza 30 000 EUR. Obowiązkiem przetargowym jest objęty jedynie element konkurencyjny (energia elektryczna czynna). Od 1 lipca 2007 istnieje swoboda wyboru sprzedawcy energii (podmiot odpowiedzialny za ww. składnik). Z procedury przetargowej wyłączony jest element przesyłowy (istnieje monopol lokalny).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. – określa, że Operator Systemu Dystrybucji dostosowuje w niezbędnym wymiarze układy pomiarowe na własny koszt (dla grup taryfowych C i G).

Proponujemy Państwu profesjonalne wsparcie i pomoc w przygotowaniu pełnej dokumentacji niezbędnej do poprawnego przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej do Państwa obiektów w trybie konkurencyjnego zamówienia.

NASZA ROLA

Wspierając Państwa w działaniach, w procesie przeprowadzenia poprawnej procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej, proponujemy Państwu:

 • przeprowadzenie wstępnego audytu energetycznego,
 • przygotowanie niezbędnych danych oraz informacji do przeprowadzenia procedury przetargowej,
 • ustalenie strategii i harmonogramu przeprowadzenia procesu zakupu energii elektrycznej,
 • przygotowanie pełnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności:
  • szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia,
  • formularza oferty,
  • formularza cenowego,
  • stosownych oświadczeń dla Wykonawców,
  • wzoru umowy zakupu energii elektrycznej (najbardziej skomplikowana i skrupulatnie weryfikowana przez Wykonawców część SIWZ),
  • opracowanie kryteriów oceny ofert.
 • poinformowanie potencjalnych oferentów o prowadzonym przetargu,
 • kompleksową pomoc w odpowiedzi na ewentualne zapytania w trakcie postępowania przetargowego,
 • uczestniczenie w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej,
 • nadzór nad ewentualną zmianą sprzedawcy energii.

DLACZEGO WARTO ZORGANIZOWAĆ PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ?

 • ze względu na charakter przetargu nieograniczonego możliwe jest uzyskanie cen korzystniejszych niż proponuje lokalny sprzedawca, który też ma prawo wziąć udział w przetargu, ale pod presją konkurencji,
 • do przetargu (w ramach zamówienia wspólnego) można dołączyć również inne punkty poboru (np. jednostki organizacyjne),
 • Ustawa PZP rozdziela zamówienie na dystrybucję i obrót, dlatego według Ustawy oraz rekomendacji URE jednostka publiczna powinna zorganizować przetarg na zakup energii elektrycznej (element konkurencyjny),
 • rozliczenie na podstawie rzeczywistego zużycia energii w okresie rozliczeniowym (brak prognoz),
 • istnieje możliwość wynegocjowania korzystniejszych warunków rozliczeń (dłuższe terminy płatności – powyżej 14 dni),
 • gwarancja niezmiennej ceny przez cały okres trwania umowy.